Privacyverklaring

Privacyverklaring
praktijk Brigitte Peeters

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze in zijn geheel door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, ben ik Brigitte Peeters, eigenaar van praktijk Brigitte Peeters gevestigd te Sambeek NB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81314523 te Eindhoven.
Indien ik op mijn website van cookies gebruik maak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kunt je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens en persoonsgegevens zijn enkel en alleen voor mij. Ze zijn om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Deze gegevens gebruik ik niet voor andere doeleinden.

Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, op welke wijze dan ook, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden je gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Heb je ja gezegd voor het werken met mij (of het nu om Body Mind Release, Access bars of welke dienst dan ook van praktijk Brigitte Peeters), dan zal ik meer persoonsgegevens vragen dan enkel contactgegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat besproken is blijft bij mij. Ik vraag je alleen naar zaken die van belang zijn. Mocht het nodig/ zinvol zijn om informatie door te spelen naar derde, dan is dit uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat we via WhatsApp of facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruiker van deze diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb de toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat dit alleen toegang biedt voor praktijk Brigitte Peeters.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Privacydocument

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
•  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
•  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De behandelend therapeut, eigenaar, heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
De behandelaren hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•  Indien nodig, voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid.
•  Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg.
•  Uw gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van het klantenbestand.
•  Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.

Als de praktijk vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Hierover mag je mij altijd benaderen.