Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

   1. Praktijk Brigitte Peeters: Brigitte Peeters, gevestigd te Sambeek onder KvK nummer: 81314523 te Eindhoven.
   2. Cliënt: degene met wie Brigitte Peeters een overeenkomst is aangegaan.
   3. Partijen: Brigitte Peeters en cliënt samen.
   4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
   5. Wkkgz: Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door Brigitte Peeters.
   2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
   3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

   1. Alle prijzen die Brigitte Peeters hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
   2. Alle prijzen op die Brigitte Peeters hanteert voor haar diensten, op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brigitte Peeters te allen tijde wijzigen.
   3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Brigitte Peeters vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren of afgenomen traject.
   4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Brigitte Peeters, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend (uur)tarief is overeengekomen.
   5. Indien partijen voor een dienstverlening door Brigitte Peeters een totaalbedrag zijn overeengekomen kan hier niet van worden afgeweken, tenzij anders overeengekomen.
   6. Brigitte Peeters heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
   7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brigitte Peeters prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.
   8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Brigitte Peeters op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

   1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Brigitte Peeters gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
   2. Wanneer een cliënt in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Brigitte Peeters.
   3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
   4. Wanneer een cliënt niet tijdig betaald, mag Brigitte Peeters haar verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
   5. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Brigitte Peeters, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Brigitte Peeters te betalen.

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken dienen 24 uur (1 werkdag) voor de behandeling via telefoon/mail/app afgezegd te worden. Na die tijd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brigitte Peeters enkel een inspanningsplichten, geen resultaatsverplichtingen.

 Uitvoering van de overeenkomst

   1. Brigitte Peeters voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
   2. Brigitte Peeters heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
   3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
   4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Brigitte Peeters tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
   5. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Brigitte Peeters tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ of extra uren voor rekening van de cliënt.

Informatieverstrekking door de cliënt

   1. De cliënt stelt alle informatie, gegeven en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste worm en op gewenste wijze beschikbaar aan Brigitte Peeters.
   2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
   3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brigitte Peeters de betreffende bescheiden.
   4. Stelt die cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brigitte Peeters redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

Geheimhouding

   1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. 
   2. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
   • die al openbaar was voordat de cliënt deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de cliënt
   • die door de cliënt openbaar wordt gemaakt op grond van wettelijke plicht.

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Brigitte Peeters tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Brigitte Peeters geleverde producten en/of diensten.

Klachten

   1. De cliënt dient een door Brigitte Peeters geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
   2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de cliënt Brigitte Peeters daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
   3. De cliënt geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Brigitte Peeters in staat is hier adequaat op te reageren.
   4. De cliënt dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
   5. Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in iedere geval niet toe leiden dat Brigitte Peeters gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   6. Indien de cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Brigitte Peeters, deelt de cliënt dit zo spoedig mogelijk mee aan Brigitte Peeters en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
   7. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de cliënt een klacht indienen bij het Nibig.

Hoofdelijke aansprakelijkheid cliënt

Als Brigitte Peeters een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brigitte Peeters verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Brigitte Peeters

   1. Brigitte Peeters is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
   2. Indien Brigitte Peeters aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
   3. Brigitte Peeters is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
   4. Indien Brigitte Peeters aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   5. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
   6. Brigitte Peeters geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut/ behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Vervaltermijn

Elk recht van de cliënt op schadevergoeding van Brigitte Peeters vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waarvan de aansprakelijkheid direct of direct voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

 Recht op ontbinding

   1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brigitte Peeters toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
   2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brigitte Peeters niet blijvend of tijdelijk niet mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brigitte Peeters in verzuim is.
   3. Brigitte Peeters heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Brigitte Peeters kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

   1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brigitte Peeters in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan Brigitte Peeters kan worden toegerekend in een van de wil van Brigitte Peeters onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Brigitte Peeters kan worden verlangd.
   2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie woorden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
   3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Brigitte Peeters 1 of meer verplichtingen. Naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brigitte Peeters er weer aan kan voldoen.
   4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel, of gedeeltelijk ontbinden.
   5. Brigitte Peeters is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

         Wijziging algemene voorwaarden

   1. Brigitte Peeters is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brigitte Peeters zoveel mogelijk vooraf met de cliënt bespreken.
   4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

   1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brigitte Peeters bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

   1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.
   2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brigitte Peeters is gevestigd/ praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.